FERTITAL /Aminosuper
کود ارگانيک طبيعی و آنتی استرس است که از 44.5% اسيدهای آمينه و 6.5% نيتروژن آلی تشکيل شده است. فرمولاسيون : سوسپانسيون مايع بسته بندی : قوطی يک ليتری و گالن 20 ليتری محصول FOMET با برند ثبت شده FERTITAL در کشور ايتاليا

ويژگي های   آمينو سوپر   :   -   افزايش مقاومت به شدت های مختلف استرس ( خشکی ،شوری خاک ، سرمازدگی ، تگرک ، سميت گياهی ، کمبود تغذيه ای ).


 -  افزايش تشکيل ميوه ( fruit-setting) و کم کردن ريزش ميوه ها ( fruit-dropping).


 -  کاهش و درمان بيماريهای قارچی ، ويروسی ونماتدها.


 -  زودرس و يک دست کردن ميوه ها همچنين با کيفيت کردن طعم ميوه ها.


 -  درمان و پيشگيری از هر نوع کلروز در مخلوط شدن با عناصر کم مصرف.


 -  افزايش دهنده محصولات کشاورزی.


 -  مفيد برای کليه محصولات باغی ، زراعی ، علوفه ای ، صنعتی و گياهان تزئينی.


     فوايد آمينو سوپر در کاربرد برگی   :    


         -   کلات کننده و ترکيب کننده قوی عناصر کم مصرف که باعث افزايش جذب ريز مغذی ها می شود .


         -    بوسيله تنظيم کننده های رشد گياهی باعث کاهش مقدار مصرف سموم می شود.


         -    در صورت اختلاط آمينو سوپربا کود کامل برگپاش NPK   از هرکدام به نسبت برابر2 درهزار ميزان جذب 


             وعملکرد بيشتر می شود .


    فوايد  آمينو سوپردر  کاربرد  خاکی  :


         -    فعال کننده موجودات مفيد خاکزی و بهبود بافت خاک .


         -    بهتر کردن قابليت جذب عناصرموجود در خاک بوسيله کلات کردن اسيدهای آمينه و پپتيدها.


         -    جذب سريع از طريق ريشه ها بوسيله فعال کردن مجرای موئينه ای ريشه های فرعی.
کاتالوگ
محصولات مرتبط